Program Program Aktywny Maluch 2022–2029 | Kidme - system dla przedszkoli i żłobków

Program Aktywny Maluch 2022–2029: Kompleksowe Wsparcie dla Rodzin i Rozwój Systemu Opieki nad Dziećmi

Program „Aktywny Maluch 2022–2029” jest nową odsłoną programu „Maluch Plus”, mającą na celu wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zarządzany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, program ten jest kluczowym elementem polityki rodzinnej państwa, wspierającym rodziny oraz rozwój systemu opieki nad dziećmi w Polsce. W 2024 roku Budżet programu został zwiększony do 6,5 miliarda złotych, co pozwala na finansowanie zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i bieżących kosztów funkcjonowania placówek. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dzięki tym funduszom możliwe będzie stworzenie większej liczby miejsc opieki oraz zapewnienie ich wysokiej jakości​.

Cele i priorytet programu Aktywny Maluch 2022–2029

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez rozwój sieci żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Program zakłada nie tylko tworzenie nowych miejsc opieki, ale także modernizację istniejących placówek, aby podnieść standardy i jakość świadczonych usług.

Priorytety programu:
Program kierowany jest w pierwszej kolejności do gmin, ale wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą tworzyć i prowadzić miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Korzyści z programu Aktywny Maluch

Program Aktywny Maluch przynosi liczne korzyści zarówno dla rodzin, jak i dla całego społeczeństwa. Dzięki zwiększeniu dostępności miejsc opieki nad dziećmi, rodzice mogą łatwiej godzić obowiązki zawodowe z rodzicielskimi, co przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej młodych matek i ojców. Ponadto, uczestnictwo w żłobkach i klubach dziecięcych wspiera rozwój społeczny i intelektualny dzieci, przygotowując je do dalszej edukacji.​

Dla kogo Program Aktywny Maluch 2022–2029?

Adresatami Programu Aktywny Maluch 2022–2029 są:

Jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST):

Jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat 3, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych.

Podmioty inne niż JST:

• Osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami.
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.
• Instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty, prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2023–2029 instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Podmioty te muszą spełniać warunki określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 z późn. zm.) i nie mogą być wykluczone z dofinansowania na podstawie art. 207 tej ustawy.

Finansowanie obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, jak i bieżące koszty funkcjonowania placówek. Dofinansowanie może być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, modernizację istniejących placówek oraz na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla personelu. Program zapewnia również wsparcie finansowe na dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Środki KPO

Środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Dla jednostek samorządu terytorialnego (JST):

1. Zakup nieruchomości
2. Budowa zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania:
• Budowa nowego obiektu budowlanego.
• Odbudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego obiektu budowlanego.
3. Adaptacja budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością).

Dodatkowe działania finansowane uzupełniająco:
1. Rozbiórka obiektu budowlanego.
2. Montaż – tworzenie obiektu z gotowych elementów.
3. Zakup i montaż wyposażenia:
– Meble,
– Wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne.
– Zabawki.
4. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych:
– Specjalistyczny sprzęt,
– Narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
– Sprzęt wspomagający rozwój i prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.
5. Wyposażenie i montaż placu zabaw:
– Bezpieczna nawierzchnia,
– Ogrodzenie.
6. Dostosowanie otoczenia instytucji opieki:
– Utworzenie altany śmietnikowej, chodników, ogrodzeń, zieleni.
7. Promocja i informacja o realizowanym zadaniu:
– Zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dla podmiotów innych niż JST:

1. Adaptacja budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością).

Dodatkowe działania finansowane uzupełniająco:
1. Rozbiórka obiektu budowlanego.
2. Montaż – tworzenie obiektu z gotowych elementów.
3. Zakup i montaż wyposażenia:
– Meble,
– Wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne.
– Zabawki.
4. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych:
– Specjalistyczny sprzęt,
– Narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
– Sprzęt wspomagający rozwój i prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.
5. Wyposażenie i montaż placu zabaw:
– Bezpieczna nawierzchnia,
– Ogrodzenie.
6. Dostosowanie otoczenia instytucji opieki:
– Utworzenie altany śmietnikowej, chodników, ogrodzeń, zieleni.
7. Promocja i informacja o realizowanym zadaniu:
– Zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Środki FERS

Środki finansowe z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów innych niż JST:

1. Adaptacja budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością).
2. Zakup i montaż wyposażenia:
• Meble,
• Wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne.
• Zabawki.

Dodatkowe działania finansowane uzupełniająco:
1. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych:
• Specjalistyczny sprzęt,
• Narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
• Sprzęt wspomagający rozwój i prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.
2. Wyposażenie i montaż placu zabaw:
• Bezpieczna nawierzchnia,
• Ogrodzenie.
3. Dostosowanie otoczenia instytucji opieki:
• Utworzenie altany śmietnikowej, chodników, ogrodzeń, zieleni.
4. Promocja i informacja o realizowanym zadaniu:
• Zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Programu.


Ponadto, środki z FERS mogą być przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki przez 36 miesięcy (w pierwszym okresie 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) utworzonych w ramach Programu ze środków KPO lub FERS. Źródło informacji Gov.pl

Przydatne linki


Instrukcje wypełniania wniosków do programu Aktywny Maluch 2022-2029

  
Zobacz


Dane kontaktowe
do urzedów wojewódzkich

  
Zobacz


Ogłoszenie wyników naborów wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

  
Zobacz

Podsumowanie

Program Aktywny Maluch 2022–2029 (dawniej Maluch+) to kompleksowe wsparcie dla rodzin i systemu opieki nad dziećmi w Polsce. Dzięki znacznemu dofinansowaniu oraz wprowadzeniu nowych inicjatyw, program ten przyczynia się do zwiększenia dostępności i jakości opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jest to inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści zarówno dla rodzin, jak i dla całego społeczeństwa, wspierając rozwój i edukację najmłodszych pokoleń.

Więcej informacji na temat programu Aktywny Maluch 2022–2029 można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Poznaj Kidme